Business Netwerk Systems

1. Alle geleverde goederen en diensten worden verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 30 dagen na levering. Ieder protest geuit na gemelde datum wordt als niet ontvankelijk beschouwd.

2. Protesten moeten bij aangetekend schrijven binnen deze termijn worden betekend. Een protestprocedure schort de betalingstermijn niet op.

3. Alle facturen en rekeningen zijn betaalbaar te Hasselt. De betalingen moeten geschieden uiterlijk binnen de 8 dagen vanaf datum van factuur. Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt, is op het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een intrest van 15% verschuldigd. Deze intresten blijven lopen op het verschuldigde bedrag tot op de dag van betaling, ongeacht het feit of er een gerechtelijke procedure wordt ingesteld. Indien er geen betaling volgt binnen de 8 dagen na aanmaning per aangetekend schrijven is bovendien van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 24,79.

4. De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht op de verkochte goederen voor totdat de koopprijs, BTW inbegrepen, volledig betaald is.

5. Voor alle geschillen en betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.